Skip to Content

Nhập vào Địa Chỉ của quý vị

Sàng lọc
Thiết lập lại
Thời Gian Chờ Đợi
Ngày Mở Cửa
Địa điểm
Results
CLOSEST LOCATIONS

Ước Tính Chờ Đợi

15 phút hoặc ít hơn
16 đến 30 phút
31 đến 45 phút
46 đến 60 phút
Hơn 1 tiếng
Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được

Wait time updated approximately every half-hour

Last retrieved: Xem Danh Sách Trung Tâm Bầu Cử | Xem Bản Đồ Thùng Nhận Phiếu