Skip to Content

CITY OF DOWNEY SPECIAL MUNICIPAL ELECTION - 1/31/2023

Tên Địa chỉ Thành phố Mã Bưu Chính Thông tin bổ sung Thời gian chờ đợi
Furman Park 10419 Rives Ave Downey 90241 Activity Rooms 1 and 2 Giờ: 1/21 - 1/30: 10AM - 7PM
1/31: 7AM - 8PM
Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được
LA County Registrar Recorder County Clerk 12400 Imperial Hwy Norwalk 90650 Room 3002 Giờ: 1/23 - 1/27: 8AM - 5PM
1/30: 8AM - 5PM
1/31: 7AM - 8PM
For early voting hours click here
Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được

Xem Bản đồ Trung tâm Bình chọn