Skip to Content

CITY OF DOWNEY SPECIAL MUNICIPAL ELECTION - 1/31/2023

Pangalan Tirahan Lungsod Code ng Zip Karagdagang impormasyon Wait Time
Furman Park 10419 Rives Ave Downey 90241 Activity Rooms 1 and 2 Oras: 1/21 - 1/30: 10AM - 7PM
1/31: 7AM - 8PM
Oras ng Paghihintay Hindi magagamit
LA County Registrar Recorder County Clerk 12400 Imperial Hwy Norwalk 90650 Room 3002 Oras: 1/23 - 1/27: 8AM - 5PM
1/30: 8AM - 5PM
1/31: 7AM - 8PM
For early voting hours click here
Oras ng Paghihintay Hindi magagamit

Tingnan ang Mapa ng Vote Center